Skip to main content

Poučenie

Poučenie o spracovaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby

 

Vážený klient,

predkladaným poučením Vás informujeme, že využívaním právnych služieb našej advokátskej kancelárie nám poskytujete svoje osobné údaje, ktoré sú potrebné pre uplatňovanie, príp. ochranu Vašich práv. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojení so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii má advokát postavenie prevádzkovateľa.

 V tomto poučení nájdete informácie o tom, akým spôsobom je nakladané s Vašimi osobnými údajmi a aké práva máte v súvislosti s Vami poskytnutými osobnými údajmi.

 Identifikačné údaje našej advokátskej kancelárie sú nasledovné: JUDr. Ján Pekar, advokát, Advokátska kancelária, sídlo: Potočná 191/39, 909 01 Skalica, IČO: 34048944, DIČ: 1029212734, reg. číslo SAK: 297 (ďalej len „Advokát“). Kontaktovať nás môžete na uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytovania právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Vaše osobné údaje sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, teda ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a tiež v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, teda ide o spracúvanie na základe osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, kedy podľa ust. § 18 ods. 6 tohto zákona spracúva advokát osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie. 

Vaše osobné údaje môžu byť v rámci poskytovania právnych služieb poskytnuté ďalšiemu príjemcovi (napr. súd, notár, exekútor, protistrana a iné). 

Vaše osobné údaje bude Advokát spracúvať po dobu poskytovania právnych služieb predĺženú o obdobie desať rokov, po ktoré obdobie bude spis archivovaný. Pokiaľ v spise zostane originál nejakej listiny, uvedené originály bude advokát archivovať do obdobia, kedy si príslušné originály listín u advokáta vyzdvihnete. 

Máte právo požadovať od Advokáta prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby v podobe potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie

- o účele spracúvania osobných údajov,

- kategórii spracúvaných osobných údajov,

- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

- ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

- o práve požadovať od Advokáta opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby,

- ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

- o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  

- o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od Vás,

- o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v ktorých prípadoch Vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás.

            Na Vašu žiadosť Vám tiež budú poskytnuté osobné informácie, ktoré o Vás Advokát spracúva, a to spôsobom podľa Vašej požiadavky. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, je Advokát oprávnený Vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

Máte právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne. Máte právo na doplnenie osobných údajov, ak sú neúplné.

 Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

- odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

- namietate spracúvanie Vašich osobných údajov,

- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

              Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

- namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Advokátovi overiť správnosť osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- Advokát už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie Vášho právneho nároku, alebo

- namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Advokáta prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak

- je toto spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo také, ktoré je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Advokáta alebo tretej strany a neprevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa vrátane namietania proti profilovaniu založenému na čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR

- namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

            Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Advokátovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia týchto podmienok:

- ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu z dôvodu potreby spracúvať Vaše osobné údaje na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a

- ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

 

Máte právo podať návrh na začatie konania podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú potrebné pre poskytovanie právnych služieb. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je povinné. V prípade ich neposkytnutia však nebude možné Vám poskytnúť právne služby riadne alebo vôbec.

            Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a nedochádza k rozhodnutiam, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré by mali právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo Vás významne ovplyvňovali.