Skip to main content

Cenník

Odmenu za právne služby účtujeme v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Konkrétna cena je vždy stanovená po konzultácii s klientom.

V zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. môže byť odmena určená

  1. a) súčinom počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a hodinovej sadzby (hodinová odmena),
  2. b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
  3. c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  4. d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované. 

Ak nedôjde k určeniu odmeny na základe dohody medzi klientom a advokátom, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene.

Aktuálne znenie vyhlášky č. 655/2004 Z. z. je dostupné tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/655/20240101